Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 21, създаден на 13.11.2015 г., Публична...

Раздел № 21, създаден на 13.11.2015 г., Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата на Комисията за финансов надзор и прилежащата й територия”
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към Агенцията по обществени поръчки под ID 9047836 на 18.11.2015 г.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения