Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2015 / Раздел № 13, Комплексно почистване...

Раздел № 13, създаден на 17.03.2015 г., Публична покана за поръчка с предмет: „Комплексно почистване на административната сграда на Комисията за финансов надзор и прилежащата й територия”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9039842 на 17.03.2015 г

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения