Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел № 9, Предоставяне на универсална...

Раздел № 9, създаден на 17.11.2014, Публична покана за общ. поръчка с предмет: „Предоставяне на универсална пощенска услуга и неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) за нуждите на КФН за 2015 г.”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9036126

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения