Начало / Профил на купувача / Профил на купувача 2014 / Раздел №10, Осигуряване на денонощна...

Раздел №10, създаден на 18.11.2014, Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна физическа охрана на сградата КФН и прилежащата й територия”, публикувана на ПОП към АОП под номер 9036205 на 18.11.2014 г.

Прикачени файлове(18)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения