Начало / Преструктуриране на ИП / Планове за преструктуриране

Планове за преструктуриране

Плановете за преструктуриране на инвестиционни посредници се изготвят от КФН като орган за преструктуриране. Те предвиждат действия по преструктуриране, които КФН може да предприеме, в случай че са изпълнени условията за преструктуриране съгласно ЗВПКИИП. Планът за преструктуриране съдържа различни сценарии, при които би се  наложило използване на някой от инструментите за преструктуриране, които законът предвижда. В случай, че органът за преструктуриране направи констатация, че инвестиционният посредник е проблемен или е вероятно да стане проблемен, няма реална вероятност неизпълнението на задълженията му да бъде предотвратено в разумни срокове и действието по преструктуриране е необходимо в обществен интерес, КФН, в качеството й на орган за преструктуриране, взима решение за предприемане на действия за преструктуриране. Режимът на преструктуриране включва възможност органът за преструктуриране да назначи едно или повече лица за извънреден управител, да възложи на независим експерт извършването на справедлива, консервативна и реалистична оценка на активите и задълженията на инвестиционния посредник, както и да използва самостоятелно или в комбинация инструментите за преструктуриране, чиято цел е да осигури непрекъснатост на критичните функции, предоставяни от инвестиционния посредник и поддържането на обособени части от предприятието на посредника, които имат пазарна стойност.

Последни съобщения

В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd към Rombalds Run-Off LimitedСъобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор Всички събщения