Начало / Преструктуриране на ИП / Планове за преструктуриране

Планове за преструктуриране

Плановете за преструктуриране на инвестиционни посредници се изготвят от КФН като орган за преструктуриране. Те предвиждат действия по преструктуриране, които КФН може да предприеме, в случай че са изпълнени условията за преструктуриране съгласно ЗВПКИИП. Планът за преструктуриране съдържа различни сценарии, при които би се  наложило използване на някой от инструментите за преструктуриране, които законът предвижда. В случай, че органът за преструктуриране направи констатация, че инвестиционният посредник е проблемен или е вероятно да стане проблемен, няма реална вероятност неизпълнението на задълженията му да бъде предотвратено в разумни срокове и действието по преструктуриране е необходимо в обществен интерес, КФН, в качеството й на орган за преструктуриране, взима решение за предприемане на действия за преструктуриране. Режимът на преструктуриране включва възможност органът за преструктуриране да назначи едно или повече лица за извънреден управител, да възложи на независим експерт извършването на справедлива, консервативна и реалистична оценка на активите и задълженията на инвестиционния посредник, както и да използва самостоятелно или в комбинация инструментите за преструктуриране, чиято цел е да осигури непрекъснатост на критичните функции, предоставяни от инвестиционния посредник и поддържането на обособени части от предприятието на посредника, които имат пазарна стойност.

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения