Начало / Преструктуриране на ИП / Орган по преструктуриране

Орган по преструктуриране

Комисията за финансов надзор (КФН) е органът за преструктуриране на индивидуална и консолидирана основа по отношение на инвестиционните посредници, които извършват сделки за собствена сметка с финансови инструменти ипоемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка извършват услуги, свързани с поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение за записване/придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка, както и тези, които съхраняват и администрират финансови инструменти за сметка на клиенти, в т.ч. извършват попечителска дейност и свързаните с нея услуги. Ефективният процес на преструктуриране на институции и групи, извършващи трансгранична дейност, изисква сътрудничество между компетентните органи в държавите-членки, а в определени случаи и в трети държави. За тази цел се създават колегии за преструктуриране под ръководството на консолидиращ надзорен орган, какъвто например по отношение на инвестиционен посредник-майка, регистриран в Република България, е КФН.

Последни съобщения

КФН издаде разрешение за прекратяване и отне издадения на „УЛПИНА” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Гърция (Bank of Greece) за удължаване на временната забрана за извършване на плащания от застрахователните дружества "INTERNATIONAL LIFE, Life Insurance Company SA" и " INTERNATIONAL LIFE, General Insurance Company SA"КФН отне издадения на „БАЛКАНИКА ИМОТИ” АДСИЦ лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна целВ КФН е получена информация за открито производство във връзка с оттегляне на лиценза на застрахователното дружество "Cestovní pojišt’ovna ADRIA Way družstvo"Решение 148-ДСИЦ от 03.02.2017 г. на Комисията за финансов надзор (КФН), с което отнема издадения на „Юнивърсъл Пропъртис” АДСИЦ (в несъстоятелност) лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел.Всички събщения