Начало / Преструктуриране на ИП / Фонд за преструктуриране на ИП (ФПИП)

Фонд за преструктуриране на ИП (ФПИП)

Във връзка с финансирането на инструментите за преструктуриране се създава Фонд за преструктуриране на инвестиционни посредници („Фонда”,”ФПИП”), който се управлява от управителния съвет на Фонда за компенсиране на инвеститорите. Средствата на Фонда се набират чрез индивидуални годишни вноски от инвестиционните посредници, които попадат в обхвата на ЗВПКИИП, и могат да се използват след решение на КФН, в качеството й на орган за преструктуриране, за следното:

1. Гарантиране на активите или задълженията или отпускане на заеми на инвестиционен посредник в режим на преструктуриране, на дъщерни предприятия, мостов инвестиционен посредник или на дружество за управление на активи;

2. Закупуване на активи на инвестиционния посредник в режим на преструктуриране;

3. Придобиване на участие в мостов инвестиционен посредник, мостов финансов холдинг или от дружество за управление на активи;

4. Изплащане на обезщетения на акционери, съдружници или кредитори съгласно  чл.102 ЗВПКИИП;

5. Вноски в инвестиционния посредник в режим на преструктуриране, когато се прилага инструмент за споделяне на загуби и органът за преструктуриране е решил да изключи определени кредитори от обхвата на споделянето на загубите;

6. Отпускане на заем на други механизми за финансиране на доброволна основа.
Средствата на Фонда не могат да се използват за пряко поемане на загубите на посредник, нито за неговата рекапитализация.
 
КФН, в качеството на орган за преструктуриране, следва да определя до 31 март на всяка календарна година общата сума на годишните вноски за съответната година, като отчита фазата на икономическия цикъл и съответстващото въздействие върху финансовото състояние на инвестиционните посредници, а до 1 май на всяка календарна година да определя размера на индивидуалните годишни вноски на задължените по ЗВПКИИП инвестиционни посредници и ги уведомява за това.

Последни съобщения

В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd към Rombalds Run-Off LimitedСъобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор Всички събщения