2017

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
1. „Български фонд за дялово инвестиране” АД – Решение № 174-Е/13.02.2017 г.
2. „Фазан” АД – Решение № 207-Е/23.02.2017 г.
3. „Спарки Елтос“ АД – Решение № 581-Е от 05.04.2017 г.
4. „Приморско Клуб” ЕАД – Решение № 609-Е от 18.04.2017 г.
5. „Велграф Асет Мениджмънт” АД – Решение № 619-Е от 19.04.2017 г.
6. „Болкан енд Сий пропъртис” АДСИЦ – Решение № 654-Е от 25.04.2017 г.
7. „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ – Решение № 697-Е от 10.05.2017 г.
8. "Инвестор.бг" АД - Решение № 1073-Е от 26.07.2017 г.
9. „Лавена” АД – Решение № 1107-Е от 08.08.2017 г.
10. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 1130-Е от 17.08.2017 г.
11. „Сила Холдинг” АД – Решение № 1144-Е от 23.08.2017 г
12. „Еврохолд България” АД – Решение № 1378-Е от 30.10.2017 г.
13. „Делтасток” АД – Решение № 1441-Е от 16.11.2017 г.
14. „Гленмоор Кепитал” АДСИЦ – Решение № 1481-ДСИЦ от 24.11.2017 г.
15. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 1626-Е от 22.12.2017 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Фармхолд” АД – Решение № 197-ПД/17.02.2017 г.
2. „Кепитъл Консепт Лимитед” АД – Решение № 1240 – ПД от 25.09.2017 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
  1. „Монбат“ АД – Решение № 1459 – Е от 21.11.2017 г.

Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
1. „Енерго-про Варна” ЕАД – Решение № 653-Е от 25.04.2017 г.
2. „Грийнхаус Пропъртис” АД – Решение № 719-Е от 16.05.2017 г.
3. „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг” АД – Решение № 990-Е от 11.07.2017 г
4. „Екип-98 Холдинг” АД – Решение № 1222-Е от 18.09.2017 г.
5. „Специализирани логистични системи” АД – Решение № 1239–Е от 25.09.2017 г.
6. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 1321-Е от 20.10.2017 г.
7. „Евролийз Груп” ЕАД – Решение № 1472-Е от 23.11.2017 г.
8. „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ – Решение № 1513-Е от 05.12.2017 г.
9. „Образователно - Спортен Комплекс Лозенец” ЕАД – Решение № 1535-Е от 12.12.2017 г


Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
1. „Български фонд за дялово инвестиране” АД – Решение № 603-Е/12.04.2017 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения