2016 г.

2016 г.
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ – Решение № 76-Е/08.02.2016 г.
2. „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ – Решение № 327-Е/01.06.2016 г.
3. „София Комерс – Заложни къщи” АД – Решение № 341-Е/08.06.2016 г.
4. „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД – Решение № 406-Е/15.06.2016 г.
5. „Алтерко” АД – Решение № 487-Е/08.07.2016 г.
6. „Пи Ар Си” АДСИЦ – Решение № 534-Е/21.07.2016 г.
7. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 536-Е/21.07.2016 г.
8. „Нео Лондон Капитал” ЕАД – Решение № 555-Е/26.07.2016 г.
9. „Булленд Инвестмънтс” АДСИЦ – Решение № 600-Е/19.08.2016 г.
10. „ЕкоИнвест Холдинг” АД – Решение № 615-Е/31.08.2016 г.
11. „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ – Решение № 644-Е/10.09.2016 г.
12. „Еврохолд България” АД – Решение № 845-Е/12.12.2016 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. „Юръп Онлайн Трейд” ЕАД – Решение № 614-ПД/31.08.2016 г.
2. „Принц Фон Пройсен Кепитъл Лимитед” АД – Решение № 645-ПД/10.09.2016 г.

 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Недвижими имоти София” АДСИЦ – Решение № 21-Е/13.01.2016 г.
2. „Холдинг Нов Век“ АД – Решение № 137-Е/10.03.2016 г.
3. „Евролийз ауто” ЕАД – Решение № 301-Е/13.05.2016 г.
4. „Елана Финансов Холдинг” АД – Решение № 316-Е/25.05.2016 г.
5. „Холдинг Център” АД – Решение № 329-Е/01.06.2016 г.
6. „Финанс Директ” АД – Решение № 586-Е/11.08.2016 г.
7. „Делта кредит” АДСИЦ – Решение № 601-Е/19.08.2016 г.
8. „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ – Решение № 828-Е/07.12.2016 г.

 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 1. „Нео Лондон Капитал” ЕАД – Решение № 807-Е/01.12.2016 г.


Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:
  1. „ФеърПлей Пропъртис” АДСИЦ – Решение № 707-Е/06.10.2016 г.

 

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения