2015 г.


Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. Риъл Булленд” АД – Решение № 180-Е/17.03.2015 г.
2. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 465-Е/12.06.2015 г.
3. „Нео Лондон Капитал” ЕАД – Решение № 514-Е/19.06.2015 г.
4. „Сирма Груп Холдинг” АД – Решение № 601-Е/21.07.2015 г.
5. „Арко Фонд за Недвижими Имоти” АДСИЦ – Решение № 992-ДСИЦ/28.12.2015 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД – Решение № 304-Е/21.04.2015 г.
2. „Атоменергоремонт" АД – Решение № 955-ПД/17.12.2015 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
1. Индустриален холдинг България” АД – Решение № 106-Е/18.02.2015 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Българо-американска кредитна банка” АД – Решение № 53-Е/30.01.2015 г.
2. „Финанс Директ” АД – Решение № 218-Е/25.03.2015 г.
3. „Би Джи Ай Груп” АД – Решение № 337-Е/30.04.2015 г.
4. „Холдинг Варна” АД – Решение № 365-Е/14.05.2015 г.
5. „Евролийз груп” ЕАД – Решение № 869-Е/06.11.2015 г.
6. „Финанс секюрити груп” АД – Решение № 871-Е/06.11.2015 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
1. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 75-Е/05.02.2015 г.
2. Риъл Булленд” АД – Решение № 266-Е/07.04.2015 г.
3. „Чайкафарма Висококачествените Лекарства” АД – Решение № 395-Е/25.05.2015 г.
4. „Нео Лондон Капитал” ЕАД – Решение № 862-Е/02.11.2015 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:
 
1. „Уелкъм Холдингс” АД – Решение № 348-Е/07.05.2015 г.