2014 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ” АДСИЦ – Решение № 23-Е/08.1.2014 г.
2. „Холдинг Кооп Юг” АД – Решение № 142-Е/12.2.2014 г.
3. „Професионален футболен клуб ЦСКА” АД – Решение № 243-Е/28.2.2014 г.
4. „Албена” АД – Решение № 686-Е/24.7.2014 г.
5. „Спиди” АД – Решение № 771-Е/03.9.2014 г.
6. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 797-Е/18.9.2014 г.
7. „Корадо-България” АД – Решение № 835-Е/30.9.2014 г.
8. „Уеб Медия Груп” АД – Решение № 847-Е/03.10.2014 г.
9. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 936-Е/23.10.2014 г.
10. „Би Джи Ай Груп” АД – Решение № 1042-Е/03.12.2014 г.
11. „Свинекомплекс Николово” АД – Решение № 1071-Е/12.12.2014 г. (привилегировани акции)
12. „ЗД Евроинс” АД – Решение № 1088-Е/19.12.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. „Кредисимо” АД – Решение № 242-ПД/28.2.2014 г.
2. „Феникс Капитал Холдинг” АД – Решение № 360-ПД/02.4.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Ризърв Кепитал” АДСИЦ – Решение № 553-Е/11.06.2014 г.
2. „Топлофикация-Враца” АД – Решение № 685-Е/24.07.2014 г.
3. „Уеб Финанс Холдинг” АД – Решение № 826-Е/25.09.2014 г.
4. „Топлофикация - Русе” ЕАД – Решение № 848-Е/03.10.2014 г.
5. „Пауър Лоджистикс” ЕАД – Решение № 1004-Е/19.11.2014 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения