2013 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Корпоративна търговска банка” АД – Решение № 137-Е/20.2.2013 г.
2. „Алфа България” АД – Решение № 174-Е/08.3.2013 г.
3. „Лавена” АД – Решение № 218-Е/28.3.2013 г.
4. „Флоримонт Пропъртис” АДСИЦ – Решение № 219-Е/28.3.2013 г.
5. „Дир.БГ” АД – Решение № 308-Е/25.4.2013 г.
6. „Ризърв Кепитал” АДСИЦ – Решение № 406-ДСИЦ/03.6.2013 г.
7. „Риъл Булленд” АД – Решение № 428-Е/13.6.2013 г.
8. „Елана Агрокредит” АД – Решение № 506-Е/04.7.2013 г.
9. „Пампорово” АД – Решение № 561-Е/17.7.2013 г.
10. „Софарма имоти” АДСИЦ – Решение № 576-Е/22.7.2013 г.
11. „Би Джи Ай Груп” АД – Решение № 649-Е/15.8.2013 г.
12. „Български фонд за дялово инвестиране” АД – Решение № 687-Е/12.9.2013 г.
13. „Интерскай” АД – Решение № 688-Е/12.9.2013 г.
14. „Пи Ар Си” АДСИЦ – Решение № 864-Е/15.11.2013 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
 
1. „Синтетика” АД – Решение № 337-Е/07.5.2013 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
1. „Индустриален холдинг България” АД – Решение № 138-Е/20.2.2013 г.
2. „София Комерс – Заложни Къщи” АД – Решение № 749-Е/08.10.2013 г.
3. „Централна Кооперативна Банка” АД – Решение № 799-Е/29.10.2013 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Виена Реал Естейт” ЕАД – Решение № 23-Е/09.01.2013 г.
2. „ТЕЦ – Бобов Дол” ЕАД – Решение № 51-Е/17.01.2013 г.
3. „Техноимпортекспорт” АД – Решение № 139-Е/20.02.2013 г.
4. „НУРТС България” АД – Решение № 146-Е/22.02.2013 г.
5. „Финанс Директ” АД – Решение № 248-Е/03.04.2013 г.
6. „Б.Л. Лизинг” АД – Решение № 313-Е/25.04.2013 г.
7. „Феърплей Пропъртис” АДСИЦ – Решение № 469-Е/24.06.2013 г.
8. „Формопласт” АД – Решение № 507-Е/04.07.2013 г.
9. „Елана Холдинг” АД – Решение № 542-Е/11.07.2013 г.
10. „Авто Юнион” АД – Решение № 643-Е/14.08.2013 г.
11. „Б.Л. Лизинг” АД – Решение № 695-Е/18.09.2013 г.
12. „Топлофикация – Плевен” АД - Решение № 914-Е/03.12.2013 г.
13. „ТЕЦ Марица 3” АД – Решение № 927-Е/06.12.2013 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
1. „Би Джи Ай Груп” АД – Решение № 947-Е/13.12.2013 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:
 
1. „Свинекомплекс Николово” АД – Решение № 981-Е/18.12.2013 г.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения