2012 г.

Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисии акции:
 
1. „Капман Грийн Енерджи Фонд” АД – Решение № 214-Е/23.3.2012 г.
2. „Доверие Обединен Холдинг” АД – Решение № 337-Е/23.4.2012 г.
3. „Костенец –ХХИ” АД – Решение № 375-Е/03.5.2012 г.
4. „Хидроизомат” АД – Решение № 558-Е/04.6.2012 г.
5. „Хелт енд Уелнес” АДСИЦ – Решение № 625-Е/21.6.2012 г.
6. „Сити Пропъртис” АДСИЦ – Решение № 756-Е/11.7.2012 г.
7. „Фазан” АД – Решение № 781-Е/17.7.2012 г.
8. „Джерман-София” АД – Решение № 856-Е/01.8.2012 г.
9. „Софарма Имоти” АДСИЦ – Решение № 1015-Е/17.10.2012 г.
10. „Тексим Банк” АД – Решение № 1067-Е/06.11.2012 г.
11. „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ – Решение № 1144-Е/12.12.2012 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисии акции:
1. „Крам Комплекс Груп” ЕАД – Решение № 78-ПД/06.2.2012 г.
2. „Стел Солар 1” АД – Решение № 264-ПД/05.4.2012 г.
3. „Интерсолар Варна” АД – Решение № 450-ПД/16.5.2012 г.
4. „Български фонд за дялово инвестиране” АД – Решение № 605-ПД/12.6.2012 г.
5. „Спиди” АД – Решение № 792-ПД/19.7.2012 г.
6. „Фючърс Кепитал” АД – Решение № 897-ПД/22.8.2012 г.
7. „Е.ОН България Мрежи” АД – Решение № 929-ПД/13.9.2012 г.
8. „Е.ОН България Продажби” АД – Решение № 930-ПД/13.9.2012 г.
9. „ЧЕЗ Разпределение България” АД – Решение № 950-ПД/19.9.2012 г.
10. „ЧЕЗ Електро България” АД – Решение № 949-ПД/19.9.2012 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия облигации:
 
1. „Пазарджик БТМ” АД – Решение № 780-Е/17.7.2012 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации:
 
1. „Джи Пи Ес Контрол” АД – Решение № 46-Е/25.1.2012 г.
2. „Агро Финанс” АДСИЦ – Решение № 52-Е/30.01.2012 г.
3. „Ти Би Ай Кредит” ЕАД – Решение № 223-Е/27.03.2012 г.
4. „Велграф Асет Мениджмънт” АД – Решение № 336-Е/23.04.2012 г.
5. „Булгарплод – София” АД – Решение № 338-Е/23.04.2012 г.
6. „МКБ Юнионбанк” АД – Решение № 424-Е/09.05.2012 г.
7. „И Ар Джи Капитал – 3” АДСИЦ – Решение № 669-Е/27.06.2012 г.
8 „Азалия I” ЕАД – Решение № 851-Е/01.08.2012 г.
9. „Гипс” АД – Решение № 883-Е/15.08.2012 г.
10. „Веи Проджект” ЕАД – Решение № 933-Е/13.09.2012 г.
11. „Синтетика” АД – Решение № 991-Е/10.10.2012 г.
 
Потвърдени проспекти за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на европейски пазари:
 
 
Потвърдени допълнения към проспекти:
 
1. „Е.ОН България Мрежи” АД – Решение № 951-ПД/19.09.2012 г.
2. „Е.ОН България Продажби” АД – Решение № 952-ПД/19.09.2012 г.
 
Потвърдени проспекти за първично публично предлагане на емисия варанти:

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения