Начало / Поднадзорни лица / Списъци / Други списъци / Бивши приватизационни фондове / Преобразувани в инвестиционни дружества

Преобразувани в инвестиционни дружества

№ по ред Наименование на приватизационния фонд РГ Наименование на преобразуваното дружество Забележка
1 Обединен национален ПФ "Златен лев" АД 23 ИД "Златен лев" АД 1. Обединен национален ПФ "Златен лев" АД се преобразува в инвестиционно дружество "Златен лев" АД от затворен тип;
2. Инвестиционно дружество "Златен лев" АД от затворен тип се преобразува чрез разделяне в инвестиционно дружество "Златен лев" АД от отворен тип и в "Златен лев Холдинг" АД. Холдингът не е публично дружество
2 Национален ПФ "Надежда" АД 98 ИД "Надежда" АД Инвестицонно дружество "Надежда" АД е от затворен тип и е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФН
3 Индустриален ПФ АД 96 ИД "Индустриален фонд" АД Инвестиционно дружество "Индустриален фонд" АД е от затворен тип и е вписано в регистъра на инвестиционните дружества, воден от КФ
Справката съдържа данни към 23.11.2011 г.
 

Последни съобщения

В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Nisshin Fire & Marine Insurance Co., Ltd към Rombalds Run-Off LimitedСъобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор Всички събщения