Преобразувани и отписани

No Наименование на приватизационния фонд РГ-05 Наименование на холдинга Забележка
1 ПФ Брод АД 48 Брод АД Холдинг Отписано с решение № 255 - ПД от 08.08.2001
2 ПФ Лозенец Консулт АД 157 "Лозенец Консулт Холдинг Къмпъни"АД Отписано с решение № 534 от 25.10.2000 г.
3 ПФ Електроника АД 58 Електроника - Холдинг АД Отписано с решение № 346 от 16.08.2000 г.
4 ПФ Меридиан АД 112 Холдингово дружество Меридиан - 98АД Отписано с решение № 55 от 21.05.2001 г.
5 ПФ Плевен АД 74 Плевен Холдинг АД Отписана с решение № 491от 03.10.2000 г.
6 ПФ Мизия АД 66 Мизия Холдинг АД Отписано с решение № 634 от 06.12.2000 г.
7 ПФ "Енергоинвест" АД 27 "Енергоинвест - Холдинг" АД Отписано с решение № 375 - ПД от 19.12.2001 г.
8 ПФ Булгарлизинг АД 49 Бул Холдинг АД Отписано с решение № 27 - ПД от 13.02.2002 г.
9 ПФ Български Железници АД 85 Холдинг Български Железници АД Отписан с решение № 389 от 30.08.2000 г.
10 ПФРодина АД 78 Родина - Холдинг АД Отписано с решение № 488 - ПД от 03.10.2000 г.
11 ПФ Кооператор АД 114 Холдингово дружество Кооператор АД Отписано с решение № 318 от 09.08.2000 г.
12 Балкански ПФ Тракия - Мизия - Македония АД 68 МТМ Холдинг АД Отписано с решение № 419 от 05.09.2000 г.
13 ПФ Сигурност АД 108 Холдинг Сигурност АД Отписано с решение № 210 от 18.07.2000 г.
14 ПФ Марица - ЮГ АД 102 Марица Холд АД Отписано с решение № 232 от 26.07.2000 г.
15 ПФ МНК Инвест АД 67 Изоинс АД Отписано с решение № 235 - ПД от 14.07.2003 г.
16 ПФ "Напредък" АД 69 Напредък Холдинг АД Отписано с решение № 297-ПД от 20.04.2006 г.
17 ПФ "Мултигрупелит" АД 40 Балкантурист Елит АД Отписано с решение № 376-ПД от 22.04.2009 г.
Справката съдържа данни към 

23.11.2011 г.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения