Прекратили дейност

Прекратили дейност

№ по ред Наименование на приватизационния фонд РГ - 05 Наименование на холдинга Забележка
1 ПФ "Отечество" АД 72 "Отечество 2000 Холдинг" АД 1. С решение от 28.03.2002 г. Варненски ОС обявява холдинга в несъстоятелност с начална дата 15.02.2002 г.;
2. С решение от 09.12.2002 г. по ф.д. 298/2002 на Варненски ОС "Отечество 2000 Холдинг" АД е заличено от търговски регистър;
3. С решение № 15 - ПД от 29.01.2003 г. холдингът е отписан от регистъра на ПД и други ЕЦК, воден от КФН
2 ПФ "Изгрев" АД 209 ПФ "Изгрев" АД 1. С решение от 08.12.1999 г. Софийски ГС вписва заличаването от търговския регистър на ПФ "Изгрев" АД;
2. Отписано с протокол № 38/26.07.2000 г.
3 Национален фармацевтичен ПФ "Калиман" АД 160 "Калиман Холдинг" АД 1. Прекратено поради вливане на "Калиман Холдинг" АД в "Сигма" ООД и образуване на ново дружество "Финтекско" АД;
2. Отписано с решение № 465 от 20.09.2000 г.
4 ПФ "Индустрия" АД 156 "Индустрия - Холдинг" АД Прекратено поради вливането на "Индустрия - Холдинг" АД в "Акционер Фаворит Холдинг" АД
5 ПФ "Булинвест - Груп" АД 205 "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД С решение № 9/13.04.1998 г. на СГС по ф.д. 12023 се вписват промени по партидата на "Сиконко" АД - вливане на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД в "Сиконко" АД. Вписва прекратяване без ликвидация на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД, като заличава същите дружества от търговски регистър
6 ПФ "Сиконко Инвест" АД 210 "Сиконко Инвест Холдинг" АД 1. С решение № 9/13.04.1998 г. на СГС по ф.д. 12023 се вписват промени по партидата на "Сиконко" АД - вливане на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД в "Сиконко" АД. 
2. Вписва прекратяване без ликвидация на "Сиконко Инвест Холдинг" АД и "Булинвест - Груп 1 Холдинг" АД, като заличава същите дружества от търговски регистър
7 "Русенски ПФ" АД 21 "Русе Холдинг" АД 1. С решение № 2576/26.06.2000 г. на Русенски ОС "Русе Холдинг" АД е прекратено чрез ликвидация на дружеството и заличено от регистъра на търговските дружества;
2. Отписано от регистъра на ПД и други ЕЦК, воден от КФН с решение № 12 от 10.01.2000 г.
 
 
 
 
№ по ред Наименование на приватизационния фонд РГ Наименование на преобразуваното дружество Забележка
1 ПФ "Задруга - 21 Век" АД 103 ИД "Задруга - 21" АД 1.На извънредно ОСА, проведено на 04.12.2000 г., е взето решение за откриване на процедура по ликвидация на дружеството;
2. Отписано от регистъра на ИД, воден от КФН с решение № 533-ИД от 01.11.2000 г.
2 “ Семеен" ПФ АД 97 ИД "Семеен фонд" АД 1. ИД "Семеен фонд" АД е прекратено поради вливането си в ИД "Индустриален фонд" АД.
1.      2. Отписано от регистъра на ИД, воден от КФН с решение № 492-ПД от 03.10.2000 г.
 Справката съдържа данни към 23.11.2011 г.
 
 

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения