Начало / Поднадзорни лица / Санкции на ЕС

Санкции на ЕС

Европейският съюз прилага ограничителни мерки в изпълнение на конкретни цели в рамките на Общата външна политика и политиката на сигурност (ОВППС), съгласно Договора за Европейския съюз (чл. 11).
 
Детайлна информация относно:
 
-Новоприети правни актове на ЕС, въвеждащи санкции срещу трети държави, образувания и лица;
действащите към момента ограничителните мерки в рамките на ОВППС на ЕС;
-Консолидиран списък с имената и данните за самоличността на всички лица, групи и образувания, по отношение на които действат финансови ограничения;
-Информация относно политиката на санкции на ЕС и
-Често задавани въпроси относно ограничителните мерки на ЕС,
  
може да намерите на следните интернет адреси на Министерството на външните работи на РБ и на Европейската служба за външни действия:
https://www.mfa.bg/bg/pages/179/index.html 
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf
https://eeas.europa.eu/topics/sanctions-policy/8442/consolidated-list-of-sanctions_en
 

Прикачени файлове(97)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения