Предлагане на дялове/акции на колективни инвестиционни схеми със седалище в държава - членка, в Република България

Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) предвижда и определя процедурата за уведомяване на компетентните органи от ПКИПЦК, които искат да предлагат своите дялове в държава-членка, различна от тяхната държава-членка по произход. Разпоредбите на директивата в областта на предлагането на дялове на ПКИПЦК с произход от друга държава членка на територията на България са включени в българското законодателство в членове 128-135 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ).

Ако дадено ПКИПЦК, намиращо се в друга държава членка на ЕС, смята да предлага своите дялове в Република България, първо то изпраща нотификационно писмо на компетентния орган на държава членка по произход. Нотификационното писмо съдържа информация относно предприетите мерки за предлагане на дяловете на ПКИПЦК на територията на Република България, включително, когато е приложимо, мерките за предлагане на съответните класове акции. Към него се прилагат:

1. учредителните документи на колективната инвестиционна схема, проспектът, последният годишен и 6-месечен отчет на български или английски език;
2. документът с ключова информация за инвеститорите на български език.

След като компетентният орган на държавата членка по произход на ПКИПЦК препрати на КФН всички горепосочени документи, придружени с атестация, удостоверяваща съответствието на ПКИПЦК с изискванията, установени в Директива 2009/65/ЕО, ПКИПЦК има право да предлага дяловете си на територията на Република България без необходимост от плащане на такса на КФН. Нотификационното писмо и атестацията се предоставят на английски език на КФН. Уведомление за осъществената нотификационна процедура се изпраща на ПКИПЦК от компетентните органи на държавата членка по произход.

ПКИПЦК, която предлага дяловете си в България, трябва да предприеме необходимите мерки с цел осигуряване извършването на обратно изкупуване, плащания в полза на притежателите на дялове и предоставянето на информация съгласно законодателството на България. ПКИПЦК е длъжна да предоставя на инвеститорите в България цялата информация и документи, достъп до които имат инвеститорите в държавата членка по произход, като те трябва да бъдат на български или английски език. Същите изисквания се прилагат и при всяка последваща промяна и актуализация на информацията. В случай на промяна в информацията от нотификационното писмо, ПКИПЦК е длъжно писмено да уведоми КФН преди извършване на промяната.

ПКИПЦК е длъжно да публикува по подходящ начин информация за емисионната стойност и цената на обратно изкупуване на дяловете си на територията на България с честота, определена в правната рамка в държавата членка по произход. ПКИПЦК уведомява КФН за честотата и начина, по който публикува информацията.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения