Предлагане на дялове/акции на колективни инвестиционни схеми със седалище в държава - членка, в Република България

Процедурата за нотификация на колективните инвестиционни схеми със седалище в държава-членка се основава на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Указанията на CESR за опростяване на нотификационната процедура при колективните инвестиционни схеми (Указанията), публикувани на 29 юни 2006 г., които представят общ подход за нотификация на колективните схеми на територията на Европейския съюз. Целта на Указанията е да се постигне по-голяма яснота, прозрачност и сигурност, както и ускоряване на процеса на нотификация.
Указанията могат да бъдат намерени на английски език на следния адрес:
http://www.cesr.eu/index.php?docid=3852

Условията и реда за предлагане на дялове/акции на европейски колективни инвестиционни схеми в Република България, както и други специфични изисквания към нотификационната процедура, са изготвени в съответствие с Приложение ІІІ от Указанията, както следва:
(Правилата по Приложение ІІІ от Указанията на български език)
(Правилата по Приложение ІІІ от Указанията на английски език)

Процедурата за нотификация на колективните инвестиционни схеми изисква представянето на нотификационно писмо, изготвено по образец по Приложение ІІ от Указанията, както следва:
(Образец на нотификационно писмо на български език)
(Образец на нотификационно писмо на английски език)