В несъстоятелност и ликвидация

СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ, КОИТО КЪМ 03.12.2012 Г. СА ЗАЛИЧЕНИ ТЪРГОВЦИ

Наименование

Номер на решение на надзорен орган

Квестор/синдик; адрес за кореспонденция, телефон

Застрахователна компания „Хилдън” АД, БУЛСТАТ: 824132609 (предишно фирмено наименование ЗК „Юпитер” АД) – обявено в несъстоятелност

 

Номер на решение на КФН за отнемане на разрешение за застраховател: 616 – ОЗ от 03.10.2005 г.

 

Квестор: Ирена Борисова Цветкова, ЕГН: 7401074052 до назначаването на синдик

Синдик: Владимир Радославов Дончев, гр. София 1000, ул. „Цар Асен” № 4, тел. 02/987 93 01, 0888503 425

Дружеството е заличено с Решение №1125 на СГС, VI-9 състав от 19.06.2012 г.

ЗК „София Живот” АД, БУЛСТАТ: 831727219 – обявено в несъстоятелност

Номер на решение на КФН за обявяване в несъстоятелност: Н-1 на АЗН от 27.11.2002 г.

Синдик: Петър Вълчев Тончев, гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 71, вх. А, ап. 6

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗПАД „Зора инс” АД, БУЛСТАТ: 831736691 – обявено в несъстоятелност

Номер на решение на КФН за обявяване в несъстоятелност: 17 – ЗЛ от 31.03.2003 г.

 

Синдик: Петър Вълчев Тончев, гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 71, вх. А, ап. 6

СГС на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 от ТЗ прекратява производството по несъстоятелност на ЗПАД „Зора инс” АД по т.д. № 500/2003 г., заличава застрахователя от съдебния регистър

„Търговско застраховане” АД, БУЛСТАТ: 831322701 – обявено в несъстоятелност

Номер на решение на КФН за обявяване в несъстоятелност: 310 – ЗЛ от 13.08.2003 г.;

Номер на решение на КФН за обявяване в ликвидация: 17 на ДЗН от 08.02.1999 г.

 

Синдик: Веселин Рашков Рашков, служебен от 28.01.2008 г., дата на встъпване в правомощия – 31.03.2008 г., Дело № 1182/2003 г. на СГС;

гр. София, р-н „Средец”, бул. „Раковски” № 96

Дружеството е заличено с Решение №1676 на СГС, VI-1 състав от 20.09.2012 г.

 „Животозастрахователна компания Български имоти” АД, ЕИК: 831723644 – отнет лиценз

Номер на решение за прехвърляне на застрахователните портфейли: 705 – ЖЗ от 03.08.2009 г. на зам. председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, с което е разрешено прехвърлянето на застрахователните портфейли на ЖЗК „Български имоти” АД по видове застраховки на друг застраховател – Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”;

Номер на решение на КФН за отнемане на разрешение за застраховател: 273 – ЖЗ от 28.04.2010 г.

 Считано от 13.11.2012 г. дружеството е заличено;

„Юнион Инс” АД – в ликвидация

Номер на решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 19 на ДЗН от 02.03.1999 г.

Ликвидатор: Мариан Илиев Гочев, гр. София, бул. „Дж. Баучър” 87, ет. 2

Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

„Уинер Брокер Интра” АД, БУЛСТАТ: 811114618 – в ликвидация

Номер на решение на КФН за обявяване в ликвидация: А – 34 на ДЗН от 19.10.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗПАД „Сила” АД, БУЛСТАТ: 831145293 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 31 на ДЗН от 13.09.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗК „Тракия” АД, БУЛСТАТ: 115090652 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 35 на ДЗН от 20.10.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗК „Сик – Живот” АД, БУЛСТАТ: 121405259 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 33 на ДЗН от 18.10.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗК „Гарант” АД, БУЛСТАТ: 040444162 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 6 на ДЗН от 08.07.1998 г.

Ликвидатор: Веселин Андреев Бончев

Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗД „Здраве” АД, БУЛСТАТ: 831848570 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 43 на ДЗН от 02.03.2000 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

Застрахователна корпорация „Гранит” АД, БУЛСТАТ: 041036295 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 40 на ДЗН от 02.12.1999 г.

 

Заличен търговец

ЗК „Гранит – Пожар” АД, БУЛСТАТ: 121340199 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 14 на ДЗН от 26.11.1998 г.

 Прекратено с решение № 11/18.12.2007 г. на СГС;

ВЗК „Тангра”, БУЛСТАТ: 103324930 – отнет лиценз

Решение на КФН № 680 – ЗЛ от 08.09.2004 г. с текст: Да бъде поискано от Варненски ОС откриване на производство по ликвидация; за предложение за назначаване на Светла Ангелова Христова за ликвидатор; за приемане на план за ликвидация на ВЗК „Тангра”.

Ликвидатор: Светла Ангелова Христова

Прекратена с решение № 723/20.02.2008 г.

       СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, КОИТО КЪМ 03.12.2012 Г. СА В ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

„Българска взаимозастрахователна кооперация”, ЕИК: 826061445 – отнет лиценз

Решение на КФН № 274 – ЖЗ от 20.04.2005 г. с текст: Отнема разрешението за извършване на застрахователна дейност, издадено с Протокол № 39 от 14.09.1998 г. на Националния съвет по застраховане на „Българска взаимозастрахователна кооперация” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Христо Ботев” № 18, ет. 2, ап. 9, регистрирана по ф.д. № 15558/1998 г. на СГС.

С Решение от 17.12.2004 г. СГС вписва прекратяване на кооперацията и обявява същото в ликвидация.

Ликвидатор: Стефан Христов Христов, вписан с решение на СГС от 17.12.2004 г.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 63, ет. 1, ап. 2

МЗК „Европа” АД – обявено в несъстоятелност

 

Номер на решение на КФН за отнемане на разрешение на застраховател: 790 – ОЗ от 22.12.2005 г.;

Открито производство по несъстоятелност с Решение № 1340 от 23.11.2006 г., дело № 1340/2006 г. на СГС, правно основание: чл. 13, ал. 1 ЗБН.

 

Синдик: Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова, гр. София 1000, община Столична
ул. „Узунджовска” № 16, ет. 3

Дата на встъпване в правомощия: 23.11.2006 г.
постоянен № 1340 от 23.11.2006 г.
Дело № 1340/2006, Софийски градски съд
Правно основание: чл. 13, ал. 1 ЗБН

ЗПК „НЮЕЛ” АД – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 64 на ДЗН от 08.08.2011 г.

Ликвидатор: Елена Иванова Джунова, гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Коломан” № 1

ЗПАД „София инс” АД, ЕИК: 000694806 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 36 на ДЗН от 21.10.1999 г.

 

Ликвидатор: Николина Цанкова Цаковска – Цветкова, гр. София 1000, р-н „Триадица”, ул. „Петър Парчевич” № 23

Отправено е искане до СГС за откриване на производство по несъстоятелност

 

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения