В несъстоятелност и ликвидация

СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ, КОИТО КЪМ 03.12.2012 Г. СА ЗАЛИЧЕНИ ТЪРГОВЦИ

Наименование

Номер на решение на надзорен орган

Квестор/синдик; адрес за кореспонденция, телефон

Застрахователна компания „Хилдън” АД, БУЛСТАТ: 824132609 (предишно фирмено наименование ЗК „Юпитер” АД) – обявено в несъстоятелност

 

Номер на решение на КФН за отнемане на разрешение за застраховател: 616 – ОЗ от 03.10.2005 г.

 

Квестор: Ирена Борисова Цветкова, ЕГН: 7401074052 до назначаването на синдик

Синдик: Владимир Радославов Дончев, гр. София 1000, ул. „Цар Асен” № 4, тел. 02/987 93 01, 0888503 425

Дружеството е заличено с Решение №1125 на СГС, VI-9 състав от 19.06.2012 г.

ЗК „София Живот” АД, БУЛСТАТ: 831727219 – обявено в несъстоятелност

Номер на решение на КФН за обявяване в несъстоятелност: Н-1 на АЗН от 27.11.2002 г.

Синдик: Петър Вълчев Тончев, гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 71, вх. А, ап. 6

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗПАД „Зора инс” АД, БУЛСТАТ: 831736691 – обявено в несъстоятелност

Номер на решение на КФН за обявяване в несъстоятелност: 17 – ЗЛ от 31.03.2003 г.

 

Синдик: Петър Вълчев Тончев, гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 71, вх. А, ап. 6

СГС на основание чл. 735, ал. 1, т. 2 от ТЗ прекратява производството по несъстоятелност на ЗПАД „Зора инс” АД по т.д. № 500/2003 г., заличава застрахователя от съдебния регистър

„Търговско застраховане” АД, БУЛСТАТ: 831322701 – обявено в несъстоятелност

Номер на решение на КФН за обявяване в несъстоятелност: 310 – ЗЛ от 13.08.2003 г.;

Номер на решение на КФН за обявяване в ликвидация: 17 на ДЗН от 08.02.1999 г.

 

Синдик: Веселин Рашков Рашков, служебен от 28.01.2008 г., дата на встъпване в правомощия – 31.03.2008 г., Дело № 1182/2003 г. на СГС;

гр. София, р-н „Средец”, бул. „Раковски” № 96

Дружеството е заличено с Решение №1676 на СГС, VI-1 състав от 20.09.2012 г.

 „Животозастрахователна компания Български имоти” АД, ЕИК: 831723644 – отнет лиценз

Номер на решение за прехвърляне на застрахователните портфейли: 705 – ЖЗ от 03.08.2009 г. на зам. председателя, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, с което е разрешено прехвърлянето на застрахователните портфейли на ЖЗК „Български имоти” АД по видове застраховки на друг застраховател – Застрахователно акционерно дружество „Булстрад Живот Виена Иншурънс Груп”;

Номер на решение на КФН за отнемане на разрешение за застраховател: 273 – ЖЗ от 28.04.2010 г.

 Считано от 13.11.2012 г. дружеството е заличено;

„Юнион Инс” АД – в ликвидация

Номер на решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 19 на ДЗН от 02.03.1999 г.

Ликвидатор: Мариан Илиев Гочев, гр. София, бул. „Дж. Баучър” 87, ет. 2

Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

„Уинер Брокер Интра” АД, БУЛСТАТ: 811114618 – в ликвидация

Номер на решение на КФН за обявяване в ликвидация: А – 34 на ДЗН от 19.10.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗПАД „Сила” АД, БУЛСТАТ: 831145293 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 31 на ДЗН от 13.09.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗК „Тракия” АД, БУЛСТАТ: 115090652 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 35 на ДЗН от 20.10.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗК „Сик – Живот” АД, БУЛСТАТ: 121405259 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 33 на ДЗН от 18.10.1999 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗК „Гарант” АД, БУЛСТАТ: 040444162 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 6 на ДЗН от 08.07.1998 г.

Ликвидатор: Веселин Андреев Бончев

Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

ЗД „Здраве” АД, БУЛСТАТ: 831848570 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 43 на ДЗН от 02.03.2000 г.

 Не е подало заявление за пререгистрация по реда на § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговски регистър, в резултат на което е заличено.

 

Застрахователна корпорация „Гранит” АД, БУЛСТАТ: 041036295 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 40 на ДЗН от 02.12.1999 г.

 

Заличен търговец

ЗК „Гранит – Пожар” АД, БУЛСТАТ: 121340199 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 14 на ДЗН от 26.11.1998 г.

 Прекратено с решение № 11/18.12.2007 г. на СГС;

ВЗК „Тангра”, БУЛСТАТ: 103324930 – отнет лиценз

Решение на КФН № 680 – ЗЛ от 08.09.2004 г. с текст: Да бъде поискано от Варненски ОС откриване на производство по ликвидация; за предложение за назначаване на Светла Ангелова Христова за ликвидатор; за приемане на план за ликвидация на ВЗК „Тангра”.

Ликвидатор: Светла Ангелова Христова

Прекратена с решение № 723/20.02.2008 г.

       СПИСЪК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛИ, КОИТО КЪМ 03.12.2012 Г. СА В ОТКРИТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

„Българска взаимозастрахователна кооперация”, ЕИК: 826061445 – отнет лиценз

Решение на КФН № 274 – ЖЗ от 20.04.2005 г. с текст: Отнема разрешението за извършване на застрахователна дейност, издадено с Протокол № 39 от 14.09.1998 г. на Националния съвет по застраховане на „Българска взаимозастрахователна кооперация” със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Христо Ботев” № 18, ет. 2, ап. 9, регистрирана по ф.д. № 15558/1998 г. на СГС.

С Решение от 17.12.2004 г. СГС вписва прекратяване на кооперацията и обявява същото в ликвидация.

Ликвидатор: Стефан Христов Христов, вписан с решение на СГС от 17.12.2004 г.

Адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 63, ет. 1, ап. 2

МЗК „Европа” АД – обявено в несъстоятелност

 

Номер на решение на КФН за отнемане на разрешение на застраховател: 790 – ОЗ от 22.12.2005 г.;

Открито производство по несъстоятелност с Решение № 1340 от 23.11.2006 г., дело № 1340/2006 г. на СГС, правно основание: чл. 13, ал. 1 ЗБН.

 

Синдик: Розалина Йорданова Градинарова-Стоянова, гр. София 1000, община Столична
ул. „Узунджовска” № 16, ет. 3

Дата на встъпване в правомощия: 23.11.2006 г.
постоянен № 1340 от 23.11.2006 г.
Дело № 1340/2006, Софийски градски съд
Правно основание: чл. 13, ал. 1 ЗБН

ЗПК „НЮЕЛ” АД – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: 64 на ДЗН от 08.08.2011 г.

Ликвидатор: Елена Иванова Джунова, гр. София, р-н „Красно село”, ул. „Коломан” № 1

ЗПАД „София инс” АД, ЕИК: 000694806 – в ликвидация

Решение на КФН за обявяване на производство по ликвидация: А – 36 на ДЗН от 21.10.1999 г.

 

Ликвидатор: Николина Цанкова Цаковска – Цветкова, гр. София 1000, р-н „Триадица”, ул. „Петър Парчевич” № 23

Отправено е искане до СГС за откриване на производство по несъстоятелност