Начало / Пазари / Капиталов пазар / Списъци поднадзорни лица / Организирани пазари на ценни книжа

Организирани пазари на ценни книжа

РЕГУЛИРАНИ ПАЗАРИ

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – София АД

Адрес : София 1303, ул. "Три уши" 10

Тел.: (+359 2) 937 09 34

Факс: (+359 2) 937 09 46

e-mail: bse@bse-sofia.bg

web: www.bse-sofia.bg

 

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения