Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 12.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 12.03.2018 г.


На заседанието си на 12.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Издава одобрение на управляващо дружество „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД на промени в Правилата по чл. 13 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Ди Ви Динамик”, ДФ „Ди Ви Съкровище”, ДФ „Ди Ви Хармония“ и ДФ „Ди Ви Евробонд”.
 
2. Изпраща нотификация от инвестиционен посредник „Файнекс” OOД (с предишна правно-организационна форма „Файнекс” ЕOOД) до надзорните органи на Австрия, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания, че ИП „Файнекс” OOД ще извършва дейност при условията на свободно предоставяне на услуги, без да открива клон, на територията на техните държави.
 
3. Изпраща писмо до „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, гр. София с искане да се извършат корекции на документите във връзка с проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации.
 
4. Прекратява открито производство, инициирано от управляващо дружество „Делтасток“  за издаване на одобрение по чл. 93, ал. 7 от ЗДКИСДПКИ, по тяхно искане.
 
5. Издава одобрение на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на промени в Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него договорни фондове ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации”, ДФ „Конкорд Фонд–2 Акции”, ДФ „Конкорд Фонд–3 Сектор Недвижими Имоти”, ДФ „Конкорд Фонд–4 Енергетика”, ДФ „Конкорд Фонд–5 ЦИЕ”, НДФ „Конкорд Фонд–7 Саут-Ийст Юръп”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд”, ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” и ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд”.
 
6. Приема нотификацията от Люксембургската Комисия за надзор на финансовия сектор (CSSF) относно публичното предлагане на територията на Република България на класове ценни книжа на подфондове на инвестиционно дружество Schroder International Selection Fund, управлявано от Schroder Investment Management S.A., Luxembourg.
 
7. Прекратява производството за издаване на лиценз  като инвестиционен посредник на „Линкс Рисорсис” ЕООД по тяхно искане.
 
8. Изпраща писмо на инвестиционен посредник „Делтасток” АД за извършване на корекции в документите относно намерението на дружеството да закрие клона си в Букурещ, Румъния.
 
9. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса-София“ АД във връзка с окончателното спиране извършването на сделки с акции, емитирани от дружествата „Юрокапитал Битекс“ АД,  „Екотаб“ АД, „Марбъл Артс“ АД, „Медицински диагностично – консултативен център Биочек (МДКЦ Биочек)“ АД, „Мен инвестмънт груп“ АД (Фиа България АД),  „Месокомбинат Казанлък“ АД, „Орфей - Б“ АД, „Прайм Турист“ АД и „Резервни части“ АД.
 
10. Вписва в регистъра, воден от КФН, проспекти на договорните фондове ДФ „Тексим Балкани”, ДФ „Тексим България”, ДФ „Тексим Комодити Стратеджи” и ДФ „Тексим Парични Пазари“, актуализирани към 09.02.2018 г., управлявани от УД „Тексим Асет Мениджмънт” ЕАД.
 
11. Утвърждава избора на „Синдикална взаимозастрахователна кооперация - СиВЗК” на „Мазарс“ ООД и „Захаринова и партньори” ООД като одиторски дружества, които да проверят и заверят съвместно Годишния финансов отчет за 2017 г. на застрахователя.
 
12. Одобрява Румяна Гешева Бетова за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ЗД „Евроинс Живот” ЕАД. 
 
13. Ще впише „Грейт Ко” ООД в регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН, след заплащане на съответната такса.
 
14. Одобрява Стефан Адриаан Герта Делае за член на Управителен съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ-Животозастраховане“ ЕАД.
 
15. КФН приема да спазва в надзорната си дейност Насоки в рамките на директивата относно разпространението на застрахователни продукти относно основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, включващи структура, която затруднява клиента да разбере съществуващите рискове, приети от Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване.
 
16. Съгласува избора на Пенсионно осигурителна компания „ДСК - Родина“ АД на „Делойт Одит“ ООД и „АФА“ ООД като одитори, които да извършат съвместна проверка и заверка на годишните финансови отчети за 2018 г. на пенсионноосигурителното дружество и управляваните от него Универсален пенсионен фонд „ДСК - Родина“, Професионален пенсионен фонд „ДСК - Родина“, Доброволен пенсионен фонд „ДСК - Родина“ и Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми „ДСК - Родина“.