Начало / Новини / Решения от заседание на КФН на 06.03.2018 г.

Решения от заседание на КФН на 06.03.2018 г.


На заседанието си на 06.03.2018 г. КФН реши:
 
1. Изпраща писмо до УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД за коригиране на Правилата по чл. 13, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ на управляваните от него ДФ „Адванс Възможности в Нова Европа” и ДФ „Адванс Източна Европа”.

2. Отписва „Топлофикация - Плевен“ ЕАД и издадената от дружеството емисия ценни книжа в размер на 2 298 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, лихвоносни и неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
 
3. Открива производства по прилагане на принудителни административни мерки спрямо „Българска фондова борса - София“ АД, във връзка с окончателното спиране на извършването на сделки с акции, издадени от дружествата „Медийни системи“ АД (в ликвидация), „Пангеа“ АД, „СМП-Бухово“ АД, „Алфа Ууд България“ АД, „Бестлодж Юнивърсъл Кепитъл“ АД (Изи Брокърс АД) в ликвидация, „Доминант Финанс“ АД, „Домокат“ АД, „Стоманени профили“ АД, „ХАД АКБ Корпорация“ АД, „Честърфийлд“ АД и „Югоизточен Холдинг“ АД.
 
4. Одобрява Марлен Мари Прадей за член на Съвета на директорите на ЗАД „Сожелайф България” АД.
 
5. Одобрява Стефан Адриаан Герта Делае за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ДЗИ-Общо застраховане“ ЕАД.
 
6. Одобрява Йохан Басилиус Демен за член на Надзорния съвет на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно Дружество” АД.
 
7. Одобрява Коста Чолаков за изпълнителен директор, Стефан Адриаан Герта Делае за член на Управителния съвет и изпълнителен директор и Бистра Василева за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „ОББ-Метлайф Животозастрахователно дружество“ АД.
 
8. Изпраща писмо до „Алфа Акаунт М“ ЕООД, с което изисква от дружеството представяне на допълнителна информация и документи във връзка с постъпило заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
9. Изпраща писмо до „Джордан Нутришън” ЕООД, с което изисква от дружеството представяне на допълнителна документи и информация във връзка с постъпило заявление за вписване на дружеството в регистъра на застрахователните брокери.
 
10. Изпраща писмо за откриване на административно производство по заличаване на "Алфа риск иншурънс” ЕООД от регистъра за застрахователните брокери.