Насоки на EIOPA за подготовка за прилагане на Платежоспособност II

Насоки за системата на управление: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-system-of-governance/index.html

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)): 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html

Насоки относно подаването на информация до националните компетентни органи: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html

Насоки за предварително заявление за вътрешни модели: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-pre-application-of-internal-models/index.html

Прикачени файлове(1)

Последни съобщения

В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от KX Reinsurance Company Limited и OX Reinsurance Company Limited към Catalina London LimitedВ КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “MONTEPÍO DE CONDUCTORES DE VALLADOLID Y PROVINCIA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL”.В Комисията за финансов надзор е получена информация за приключило производство по прехвърляне на портфейл от Colbourne Insurance Company Limited към NRG Victory Reinsurance Limited.В Комисията за финансов надзор е получена информация за предприемане на определени мерки за надзор по отношение на застрахователното дружество "LA ALIANZA ESPAÑOLA S.A. DE SEGUROS".Обява за набиране на оферти за административна сграда, подходяща за нуждите на КФН. Срокът за подаване на оферти е до 35 дни от публикуване на офертата – до 04.07.2017 г. (включително).Всички събщения