Насоки на EIOPA за подготовка за прилагане на Платежоспособност II

Насоки за системата на управление: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-system-of-governance/index.html

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)): 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html

Насоки относно подаването на информация до националните компетентни органи: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html

Насоки за предварително заявление за вътрешни модели: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-pre-application-of-internal-models/index.html

Прикачени файлове(1)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения