Насоки на EIOPA за подготовка за прилагане на Платежоспособност II

Насоки за системата на управление: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-system-of-governance/index.html

Насоки относно прогнозната оценка на собствените рискове на предприятието (въз основа на принципите на собствената оценка на риска и платежоспособността (СОРП)): 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-forward-looking-assessment-of-own-risks-based-on-the-orsa-principles/index.html

Насоки относно подаването на информация до националните компетентни органи: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html

Насоки за предварително заявление за вътрешни модели: 
https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-pre-application-of-internal-models/index.html

Прикачени файлове(1)