Кариери

Комисия за финансов надзор спазва и споделя принципа, че хората са най-ценният й актив. Успехът на комисията зависи от това колко добре се справят нашите служители в професионалното си ежедневие.
Основната ни задача е стимулиране процеса на добра комуникация между служителите. Ние не целим да наложим мнението си над работниците, а в диалогичност заедно да постигнем положителни резултати.
Културата на комисията отразява ценностите, очакванията, взаимоотношенията между служителите. Целите ни са свързани освен с формирането на високо квалифициран екип от продуктивни ръководители и служители, но и с мотивирането на хората, за да се чувстват полезни и да идват на работа с желание.
Ние стимулираме процеса на развитие у служителите, така че те да изпитват лично удовлетворение и потребност от професионалната си квалификация.
Нашите служители са прецизни, лоялни, организирани, креативни, комуникативни и ние оценяваме способностите им.Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения