Консултации

 

КФН си е поставила за цел наблюдение на финансовите иновации, определени като „технологично ориентирани финансови иновации, които биха могли да доведат до нови бизнес модели, приложения, процеси или продукти със свързан материален ефект върху финансовите пазари и институции и предоставяните от тях финансови услуги“ в небанковия финансов сектор. Целта на този процес е от една страна защита интересите на потребителите, а от друга улесняване изпълнението на регулаторните изисквания в сътрудничество с FinTech дружествата, включително и поднадзорните на КФН лица.

КФН инициира стартирането на процес на консултации с цел изясняване на интересна на поднадзорните лица към използването на финансови иновации в небанковия финансов сектор, както и ползите за потребителите на услуги и за поднадзорните лица, произтичащи от улеснен достъп и намален разход  на предлаганите продукти/услуги.
 
Въпросник за поднадзорни на КФН дружества

Консултациите целят изясняване на необходимостта от подходящ механизъм на взаимодействие между регулатора и FinTech дружества, произтичащите рискове, влиянието върху бизнес моделите на институциите-заявители, защита на потребителите и отражението на финансовите иновации по отношение борбата срещу изпирането на пари и противодействие на финансирането на тероризма.

Документът е насочен към дружества, предлагащи или планиращи да предоставят услуги чрез въвеждане на финансови иновации в небанковия финансов сектор (FinTech дружества). Целевата група са нововъзникнали компании, създатели на финансови нововъведения, чрез което се осигурява предлагането на специализирани небанкови финансови услуги, съобразени с нуждите на специфични потребителски групи. Подобни компании следват тенденцията към цифровизация и персонализация.

Консултативен документ за FinTech дружества

Дружествата-заявители се приканват да изпратят своите отговори на запитванията на консултативния документ по електронна поща на КФН fintech@fsc.bg, подписани с КЕП или на място в Деловодство на КФН в срок до 30 Септември 2018 г.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения