Начало / Европейски въпроси / Списък на застрахователните дружества в ЕС

Списък на застрахователните дружества в ЕС

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) е публикувал на своята интернет страница база данни за част от регистрираните финансови институции в ЕС. На този етап базата съдържа единствено информация за лицензираните застрахователни дружества, като допълнително ще бъдат включени и останалите регистрирани финансови институции.

Базата данни на EIOPA обединява информацията, получена от компетентните национални органи от Европейската икономическа зона и предлага изчерпателен преглед на европейския застрахователен сектор.

Публикуването на базата данни е в изпълнение на една от задачите, възложени на EIOPA по силата на чл. 8 от Регламента на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, според който EIOPA следва да предостави на обществеността лесно достъпна информация за регистрираните финансови институции.

Базата данни е достъпна на следния линк:
 https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/registers/register-of-insurance-undertakings
 


* EIOPA обръща внимание, че съществуват различия между информацията, публикувана в базата данни, и списъците в националните публични регистри.

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения