Начало / Европейски въпроси / Полезни връзки

Полезни връзки

Европейска комисия

http://ec.europa.eu/

Главна дирекция „Вътрешен пазар”

www.internalmarket/index.htm

Европейски парламент

www.europarl.europa.eu

Съвет на Европейския съюз www.consilium.europa.eu
Европейски съвет за системен риск (ESRB) www.esrb.europa.eu
Европейски орган за ценни книжа и пазари (ESMA) www.esma.europa.eu
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) www.eiopa.europa.eu

Европейски банков надзорен орган (EBA)

www.eba.europa.eu

Международна организация на надзорните органи на ценни книжа (IOSCO)

www.iosco.org

Международна асоциация на застраховател-ните надзорни институции (IAIS)

www.iaisweb.org

Международната организация на пенсионните надзори (IOPS)

www.iopsweb.org

Европейска централна банка

www.ecb.int

Международен валутен фонд

www.imf.org

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения