Въпроси и отговориАктуалните „Въпроси и отговори” по прилагането на актовете на ЕС в сферата на компетентността на КФН можете да намерите на следните адреси на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари:
https://www.esma.europa.eu/questions-and-answers
https://eiopa.europa.eu/regulation-supervision/q-a-on-regulation

Прикачени файлове(9)

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения